Algemene voorwaarden Ris Rijkschroeff

Algemeen

 1. Ris Rijkschroeff heeft als doel de uitoefening van de rechtspraktijk. Ris Rijkschroeff is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 68282796. Het btw-nummer is NL-128679475B02.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ris Rijkschroeff aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ris Rijkschroeff, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening van Ris Rijkschroeff.
 4. Ingeval van verschil tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Geheimhoudingsverplichtingen

 1. De partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.
 2. Indien Ris Rijkschroeff bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is de opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Ris Rijkschroeff niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Ris Rijkschroeff over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Ris Rijkschroeff om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 3. Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 2 van de algemene voorwaarden op hem en zijn personeel rusten, is Opdrachtgever aan Ris Rijkschroeff een boete verschuldigd van € 500,00 per gebeurtenis.
 4. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 5. Tenzij anders overeengekomen, behoudt Ris Rijkschroeff zich het recht voor, in het kader van reclame en referentiedoeleinden, de naar van de opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor de opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media openbaar zijn gemaakt.

Pakketten

 1. Een juridisch pakket wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden, ingaande op de dag van aanvaarding van de overeenkomst. Het pakket wordt iedere keer stilzwijgend verlengd met 12 (twaalf) maanden tenzij de opdrachtgever schriftelijk 1 (een) maand voor het verstrijken van een abonnementstermijn opzegt.
 2. Alle pakketten zijn exclusief het voeren van gerechtelijke procedures tenzij anders overeengekomen. Gerechtelijke procedures worden gefactureerd op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief. Tevens worden kosten van derden doorberekend aan cliënt.
 3. Bij het aangaan van een pakket met toegewezen juristen geschiedt de toewijzing van de juristen aan de hand van de personele bezetting en naar inzicht van Ris Rijkschroeff.
 4. Ris Rijkschroeff kan de adviesverstrekking met onmiddellijke ingang beëindigen als blijkt, of als Ris Rijkschroeff redelijke vermoedens heeft, dat opdrachtgever derden gelegenheid geeft om verzoeken om advies in te dienen bij Ris Rijkschroeff in het kader van een juridisch pakket, zonder enige vorm van schadevergoeding door Ris Rijkschroeff.
 5. Ris Rijkschroeff is bevoegd om tijdens de duur van het pakket eens per kalenderjaar eenzijdig het tarief te wijzigen. Ris Rijkschroeff zal de opdrachtgever hiervan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. De opdrachtgever is gerechtigd tot tussentijdse opzegging per het moment van ingang van de prijswijziging, tenzij de prijswijziging niet meer dan 5 (vijf) procent op jaarbasis bedraagt.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Ris Rijkschroeff is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien er geen uitkering door de verzekeraar van Ris Rijkschroeff plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Ris Rijkschroeff en aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Ris Rijkschroeff aansprakelijk is.
 3. De keuze van door Ris Rijkschroeff in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Ris Rijkschroeff is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Ris Rijkschroeff eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Ris Rijkschroeff en haar hulppersonen tegen vordering van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Ris Rijkschroeff ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Ris Rijkschroeff in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Ris Rijkschroeff kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Betaling en incasso

 1. Alle bedragen, zowel op de website, de offerte als anders, zijn exclusies btw tenzij anders vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Ris Rijkschroeff in verband met de invordering gemaakte kosten.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever.

Identificatie

 1. Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Ris Rijkschroeff verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan Ris Rijkschroeff, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Wijziging van deze algemene voorwaarden

 1. Ris Rijkschroeff behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.
 3. Ris Rijkschroeff zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van de opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Ris Rijkschroeff een bezwaar passeert, verkrijgt de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ris Rijkschroeff is onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht is de rechter van de rechtbank Amsterdam bevoegd om de zaak te beslechten.

 

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wil invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Doeleinden van de gegevensverwerking en de rechtsgrond

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Hieronder kan mede vallen het uitwisselen van persoonsgegevens met samenwerkingspartners wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard tot een half jaar nadat onze dienstenverlening is gestopt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie cookieverklaring). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen, en niet die van Ris Rijkschroeff, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, dan kan deze toestemming worden ingetrokken. De intrekking heeft geen terugwerkende kracht. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Ris Rijkschroeff
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam

Klachten

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.