Nog geen sociaal akkoord

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat er voorlopig nog geen nieuw sociaal akkoord in zit. Het is niet gelukt om werknemers- en werkgeversorganisaties op een lijn te krijgen. Voornamelijk de meningsverschillen over zaken als ontslagregels en de hervorming van het pensioenstelsel bleek te groot. Het kabinet wil, onder andere, het verschil tussen vaste en flexibele banen kleiner maken. De werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen elkaar daar totaal niet in vinden. Het is nog maar de vraag of de organisaties achter wetgeving kan staan die het…continue reading →

Wat is een slapend dienstverband en wat zijn de gevolgen daarvan?

Het komt geregeld voor dat een werknemer ziek wordt. In sommige gevallen is de werknemer gedurende 2 jaar langdurig ziek en in die twee jaar is loondoorbetaling verplicht. Na die twee jaar heeft de zieke werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Een alternatief voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is een slapend dienstverband. Maar wat is dat, een slapend dienstverband? Daar wordt in dit artikel antwoord op gegeven. Wat een slapend dienstverband is Omdat er bij kleine ondernemers veel onvrede is over deze wetgeving,…continue reading →

Kan een werknemer eisen dat hij meer uur kan werken?

Werknemers kunnen op grond van de Wet flexibel werken de werkgever verzoeken om een wijziging van hun arbeidsduur. De werkgever moet in principe aan het verzoek meewerken. Dat hoeft niet wanneer er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die zich tegen het wijzigen verzetten. In deze zaak heeft de werknemer een verzoek ingediend om het dubbele aantal uren per jaar te werken. De werkgever heeft het verzoek afgewezen waarop de werknemer een procedure is gestart. In dit artikel zal de zaak worden besproken. Wet flexibel werken De Wet flexibel werken is op 1 januari…continue reading →

Wanneer moet een ondernemingsraad worden ingesteld en wat doet een ondernemingsraad?

Werknemers kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen bij een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door lid te worden van de ondernemingsraad. Hiervoor moet er wel een ondernemingsraad zijn, maar wanneer moet er een ondernemingsraad zijn en wat doet de ondernemingsraad? In dit artikel wordt daarop ingegaan. Wanneer een ondernemingsraad moet worden ingesteld Wanneer er minstens 50 werknemers zijn binnen een bedrijf moet er een ondernemingsraad worden opgericht. Niet iedere werknemer telt hiervoor mee. Uitzendkrachten die korter dan twee jaar in dienst zijn tellen niet mee, alle andere werknemers wel. Wanneer er minder dan 50…continue reading →

Welke gegevens van de zieke werknemer mag de werkgever bewaren?

In ieder bedrijf waar werknemers zijn, komen ziekmeldingen voor. Vaak geeft de zieke werknemer zelf aan wat er mankeert. Zeker wanneer het gaat om een griepje zal de werknemer niet geheimzinnig doen over wat hem mankeert. Het is nu de vraag hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. Want mogen deze gegevens wel worden opgenomen in de administratie? Op deze vraag wordt er in dit artikel ingegaan. Gegevens over de ziekmelding Bij ziekte zal de werknemer dit zo snel mogelijk aan de werkgever moeten melden. Voor de werkgever is het van belang om…continue reading →

Is er sprake van slecht werkgeverschap als de werkgever het advies van de bedrijfsarts negeert?

Bij re-integratie van zieke werknemers heeft de bedrijfsarts eens steeds grotere rol gekregen. Tenzij het UWV een ander deskundigenoordeel afgeeft, moeten de werknemer en de werkgever het advies van de bedrijfsarts volgen. Dat advies kan ook inhouden dat de werkgever de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet onderzoeken. In deze zaak had de werknemer een loonvordering ingesteld nadat hij op staande voet was ontslagen. Hij vond het ontslag onterecht. Aan het ontslag ging een langdurig re-integratietraject vooraf wegens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Daarnaast speelde er een arbeidsconflict wat steeds groter werd. Advies van…continue reading →

Mag een werkgever een loonstop instellen wegens het niet meewerken aan de re-integratie?

In deze zaak krijgt een werknemer een burn-out en raakt arbeidsongeschikt. Omdat het re-integratieproces erg moeizaam verloopt besluit de werkgever op een gegeven moment om de loondoorbetaling te stoppen. De werknemer gaat daar niet mee akkoord en stapt naar de rechter. Mag de werkgever een loonstop instellen? Lees in dit artikel hoe de rechter heeft geoordeeld. In strijd over re-integratie De werknemer is 6,5 jaar in dienst wanneer hij arbeidsongeschikt raakt door een burn-out. Omdat de werknemer geen vertrouwens meer heeft in de bedrijfsarts wil zij dat Stichting Burn Out wordt ingeschakeld. De…continue reading →

Loondoorbetaling tijdens ziekte

De meeste mensen zijn door het jaar heen wel een of meerdere keren ziek. Het kan dan gaan om iets kortdurend zoals de griep of een korte ziekenhuis opname. Het kan ook zijn dat iemand langdurig ziek is. In principe heeft een werknemer recht op loon wanneer hij werkt en geen recht op loon wanneer hij niet werkt. Ziekte is daar een uitzondering op. Heb je dan altijd recht op doorbetaling van het loon tijdens ziekte? Hoe hoog is het loon dan? En wie betaalt de loondoorbetaling? Op deze vragen zal in dit…continue reading →

Wat houdt een relatiebeding in en wanneer is deze geldig?

Sommige werknemers hebben in de uitoefening van hun functie contact met klanten. De werkgever wil niet dat de werknemer de klanten (makkelijk) meeneemt naar zijn nieuwe werkgever of wanneer hij voor zichzelf gaat beginnen. Om die reden wordt er vaak een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. In dit artikel wordt er ingegaan op wat een relatiebeding is, wanneer deze geldig is en wanneer deze niet (meer) geldig is. Wat is een relatiebeding Een relatiebeding is een beding die bepaalt hoe de werknemer na zijn dienstverband moet omgaan met de relaties van zijn voormalige…continue reading →

De transitievergoeding. Wat is het en wanneer krijg je hem?

Wanneer een werknemer uit dienst gaat bij zijn werkgever, is dat niet altijd vrijwillig. Het kan zijn dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of wordt beëindigd door de werkgever. In sommige gevallen moet de werknemer dan een vergoeding ontvangen, de transitievergoeding. In dit artikel wordt ingegaan op wat de transitievergoeding precies is, hoe hoog de vergoeding is en wat de gevolgen zijn als de werkgever de vergoeding niet kan betalen. Wat is de transitievergoeding De transitievergoeding is bedoeld om de werknemer te helpen de overstap te maken van de ene, naar de andere…continue reading →